Band

Doc Houlind International New Orleans Style Jazz Band kan her præsentere det band og den musik Søren Houlind har arbejdet frem imod gennem sine mere end 50 år som professionel musiker.

Bandet består af yngre såvel som meget erfarne musikere. Alle ejer den største lidenskab for den ægte New Orleansstil, som den blev introduceret til os af de første amerikanske bands, der kom til Europa repræsenterende jazzrevival-perioden. Det var netop den som udviklede det europæiske jazz boom i 60’erne.

De mest fremtrædende eksempler på disse grupper der kom til Europa og fik folk til at gå amok var f.eks. Kid Ory’s band. Måske endnu mere Louis Armstrong med sin solistiske glans, og bestemt ikke at forglemme George Lewis Ragtime Band som tog pusten fra alle med deres unikke ensemblespil med et enormt svingende rytmisk fundament.

Orkestret har spillet i næsten samtlige danske jazzklubber og i det meste af Europa. Herunder en årlig intensiv tourné til England. Sydafrika, Arabien og Fjernøsten er heller ikke gået ram forbi.

Repertoiret bunder dybt i New Orleanstraditionen, Alle orkestermedlemmer er dybt passionerede inden for stilen, og er alle eksperter på hver deres instrument. Vi spiller seriøse ragtimekompositioner, blues, gospel og gode gamle amerikanske popmelodier (som ofte udkom i en dansk udgave!). Altsammen i den iørefaldende og inciterende rytmiske “revival tradition” som bl.a. George Lewis’ Band og Louis Armstrong er kendt for. Mere kendt er måske Papa Bues spillestil, hvorfra vi naturligvis har lånt deres største hits.

Orkestret har længe været kendt for at være det bedste af sin art i Europa… I dag er det måske det eneste…

English


Personnel

Søren Doc Houlind

Søren Doc Houlind, trommer & vokal

Bandleder, sanger og måske det vigtigste element i New Orleansjazzen: Rytmen!
Doc er ekspert i det swingende New Orleans beat, som han har studeret hele livet. Med sit intense trommespil tilføjer han musikken en swingende energi i et fremadrettet udtryk, som får selv de unge til at danse med.
Doc Houlind er hamrende sikker med stikkerne. Han kan spille de mest fantastiske trommesoloer. Glæd Jer!

Bandleader, singer and perhaps the most important element of New Orleans jazz: The rhythm!
Doc is an expert on the swinging New Orleans beat, which he has studied all his life. With his intense drumming, he adds a swinging energy to the music in a forward-looking expression, which makes even the young people dance with.
Look forward to hearing Doc Houlind’s brilliant drum solos!

Jesper Capion Larsen, klarinet

Én af de yngre, fra 1967. Denne fantastiske musiker er uddannet klassisk fløjtenist fra konservatoriet i Esbjerg.
Ved siden af fløjten dyrkede Jesper i gymnasiet også klarinetspil, og det viste sig hurtigt, at her var tale om et usædvanligt talent.
Jesper kom med i Houlind/Liller bandet i 1993, hvor han praktisk taget fra starten spillede fantastiske fortolkninger af legendariske George Lewis, og det gør han stadig, på sin smukke lyriske og musikalske måde.

capionlarsen.com

One of the younger ones, from 1967. This fantastic musician is a trained classical flutist from the conservatory in Esbjerg.
Jesper also played clarinet in high school, so here we have an unusual talent.
Jesper joined the Houlind/Liller band in 1993, where he practically played fantastic interpretations of the legendary George Lewis from the beginning. And he still does, in his beautiful lyrical and musical way.

Kristian Barfoed, trombone

Kristian Barfoed, trombone

Kristian har i 1980’erne spillet rigtig meget med Thomas l’Etienne & Papa Tom’s Lamentation Jazz Band, og har altid været tilknyttet Doc Houlind på én eller anden måde. Han er det klippefaste fundament i blæsergruppen, stærkt inspireret af de største basunister i New Orleans, Jim Robinson og Kid Ory.

Kristian has played a lot with Thomas l’Etienne & Papa Tom’s Lamentation Jazz Band in the 1980s, and has always been associated with Doc Houlind in one way or another. He is the rock-solid foundation of the frontline, tremendously inspired by the greatest trombone masters from New Orleans, Jim Robinson and Kid Ory.

Jørgen Munksgaard Nielsen, kornet

Jørgen Munksgaard Nielsen, kornet

Endnu én af de unge fra 1965. Jørgen er et fantastisk talent fra det vestjyske. Har spillet med bl.a. Peruna Jazzmen, hvor han lærte repertoiret på blot en måned.
Han kan spille utroligt hot, som Louis Armstrong, men også umådeligt følsomt som ingen anden.
Jørgen deler stillingen som solo-trompetist med Ragnar Tretow.

Another one of the young people, from 1965. Jørgen is a fantastic talent from West Jutland. Has played with a.o. Peruna Jazzmen, where he learned the repertoire in just one month.
He can play incredibly hot, like Louis Armstrong, but also immensely sensitive like no other.
Jørgen shares the position as solo trumpeter with Ragnar Tretow.

Ragnar Tretow, trompet

Ragnar Tretow, trompet

Ragnars spillestil er inspireret af de bedste New Orleans trompetister, bl.a. Punch Miller – og han har udviklet en særdeles melodisk og elegant spillestil, der i særlig grad præger orkestrets musik og repertoire.

Ragnar’s style of playing is inspired by the best trumpeters from New Orleans, a.o. Punch Miller – and he has developed a very melodic and elegant playing style that particularly characterizes the orchestra’s music and repertoire.

Lis Krøyer, piano

Lis Krøyer, piano

Født 1954 i København og fik i 1983 bachelorgrad i pianospil ved Københavns Universitet, og virkede derefter bl.a. som musikpædagog. Hun akkompagnerede ved siden af f.eks Bakkevisesangere m.m.
I 2006 startede Lis endelig som jazzpianist, hvor hun sprang ud som yderst talentfuld og smagfuld Alton Purnell inspireret pianist, og hun blev i 2007 tilknyttet Doc Houlind orkester.

Born 1954 in Copenhagen, and in 1983 received a bachelor’s degree in piano playing at the University of Copenhagen. She then worked i.a. as a music educator. She accompanied alongside, for example, Bakkevisesangere m.m.
In 2006, Lis finally started as a jazz pianist, where she emerged as an extremely talented and tasteful Alton Purnell inspired pianist, and in 2007 she joined the Doc Houlind Band.

Brian Turnock, bas

Brian Turnock, bas

Brian Turnock, født i Watford England, har været medlem af mange topbands indenfor New Orleans genren. I starten af 60’erne med Keith Smith og i mange år med Barry Martyn. Brian bosatte sig derefter i Belgien og arbejdede meget sammen med Doc Houlind, Sammy Rimington og Lillian Boutté. Han har indspillet med alle top New Orleans-kunstnere, lige fra George Lewis og John Handy til Don Ewell og Lil Armstrong.
Brian er ivrig efter at træde til ved begivenheder som involverer et 7-mands orkester, eller diverse koncerttournéer

Brian has been a member of many top bands on the New Orleans circuit. Beginning in the 60’s with Keith Smith and for many years with Barry Martyn. Brian then settled in Belgium and worked a lot with Doc Houlind, Sammy Rimington and Lillian Boutté. He has recorded with all of top New Orleans artists ranging from George Lewis and John Handy to Don Ewell and Lil Armstrong.
Brian is eager to step in on occasions involving a 7 piece band, or on tours.

Ebbe Kærsgaard Hansen, bas og banjo

Ebbe Kærsgaard Hansen, bas / banjo

Født 1947 i Maribo på Lolland. Ebbe er yderst talentfuld både på banjo og kontrabas.
Har været yndet hos orkestre både i Tyskland og Danmark, hvor der har været flittig bud efter ham, men her i orkestert er det mest bassen han trakterer, hvor han i sit fine samspil med piano og trommer giver bandet den rigtige gode ægte New Orleans sound. Han er en sand fornøjelse.
Når der er bud efter det store 7-mands band spiller Ebbe banjo. Brian Turnock eller anden kompetent personlighed er så på bas.

Born 1947 in Maribo on Lolland. Ebbe is extremely talented on both banjo and double bass.
Has been favored by bands both in Germany and Denmark, but in this band he mostly treats the bass where he in his fine interplay with piano and drums gives the band the real New Orleans sound . He is a real pleasure.
When the 7-piece band is in demand, Ebbe plays the banjo. Brian Turnock or another competent personality is then on bass.

Erling Lindhardt, banjo

Erling er bandets alderspræsident, og spillede sit første professionelle job i 1954. Her var han særdeles aktiv da jazzen blomstrede i Nyhavn.
Fra 1970 til 96 spillede Erling med Ib Lindschouws / Papa Dib’s Jazzband.
I 1996 var Erling med til at danne New Orleans Delight.

Erling played his first professional job in 1954. Here he was very active when jazz flourished in Nyhavn.
From 1970 to 96, Erling played with Ib Lindschouws / Papa Dib’s Jazzband.
In 1996, Erling helped form the New Orleans Delight.

Now, Doc Houlind International New Orleans Style Jazz Band can present the band and the music Søren Houlind has worked towards through his more than 50 years as a professional musician.

The band consists of younger as well as very experienced musicians. Everyone owns the greatest passion for the true New Orleans style, as it was introduced to us by the first American bands that came to Europe representing the jazz revival period. They were the cornerstones in the development of the European jazz boom in the 60’s.

The most prominent examples of the groups coming to Europe, making people go crazy were e.g. Kid Ory’s band. Perhaps even more Louis Armstrong with his soloist brilliance, and certainly not to forget the George Lewis Ragtime Band, who took the breath away from everyone with their unique ensemble playing based on an explosive swinging rhythmic foundation.

The Doc Houlind Band has played in almost all Danish jazz clubs and in most of Europe. Including an annual intensive tour to England. South Africa, Arabia and the Far East have not gone unnoticed either.

The repertoire is deeply rooted in the New Orleans tradition, All band members are deeply passionate about the style, and are all experts on each their instrument. We play serious ragtime compositions, blues, gospel and good old American pop melodies (which were often published in a Danish version!). All in the catchy and inciting rhythmic “revival tradition” which i.a. The George Lewis Band and Louis Armstrong are known for. Perhaps better known is Papa Bue’s style of play, from whom we have of course borrowed their biggest hits.

The band has long been known for being the best of its kind in Europe… Today, it is perhaps the only one…